Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Monique van Saane
Hypnotherapie & (Wandel)coaching

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Praktijk Monique van Saane van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Praktijk Monique van Saane behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen.
1.2 Praktijk Monique van Saane staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Almere nummer 32139395.
1.3 Praktijk Monique van Saane is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 06006 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat Praktijk Monique van Saane voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.
1.4 Praktijk Monique van Saane heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De eenmanszaak voor Hypnotherapie & Coaching is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
2.1 Alles wat in het contact tussen Praktijk Monique van Saane en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.
2.2 Ten gevolge van de WGBO¹ geldt voor het dossier een bewaarplicht van 20 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de fiscale wetgeving te allen tijde minstens 20 jaar bewaard.

Artikel 3. Annulering en afmeldingen
3.1 Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
3.2 Praktijk Monique van Saane behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4. Locatie en reiskosten
4.1 Consulten met particulieren vinden plaats bij Praktijk Monique van Saane.
4.2 Consulten welke door bedrijven zijn aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders overeengekomen.
4.3 De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.30 per kilometer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
4.4 Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4.5 De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Betaling en vervaldatum
5.1 De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
5.2 De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant plaats te vinden. Een factuur zal ter plekke worden overhandigd. Tevens is het de cliënt toegestaan om de betaling per omgaande over te maken op rekening van Praktijk Monique van Saane.
5.3 Praktijk Monique van Saane kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim
6.1 Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
6.2 Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden.
6.3 Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Praktijk Monique van Saane zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2 Praktijk Monique van Saane is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
7.3 Indien Praktijk Monique van Saane aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 Praktijk Monique van Saane is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische en/of aanwezige fysieke aandoening.
7.5 Praktijk Monique van Saane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
7.6 Praktijk Monique van Saane is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Praktijk Monique van Saane tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen
8.1 Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2 Wanneer Praktijk Monique van Saane en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen of klachten in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten in te dienen. Op de website www.hypnotherapie.nl/klachten vindt u onder meer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen.
Richt uw brief aan:

NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie, Newtonlaan 51,  3584 BP Utrecht

WGBO¹: 1 april 1995 is de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst) in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van patiënten/cliënten t.o.v. artsen, verloskundigen, paramedici en alternatieve hulpverleners. In deze wet is onder meer geregeld:
* recht op informatie
* toestemmingsvereiste (voor minderjarige en wilsonbekwame)
* de plicht een patiënten- cliëntendossier aan te leggen
* recht van patiënt/cliënt op inzage dossier
* geheimhoudingsplicht ten aanzien van patiënten-/cliëntengegevens

Praktijk Monique van Saane, Hypnotherapie & Coaching
Weversweg 53 * 1251 XB Laren * tel 06 2378 2345 *
email mvansaane@gmail.com * www.moniquevansaane.com